Chỉ dẫn

Chỉ dẫn cho quản trị viên mới.

Video 1
Các thiết lập ban đầu

Video 2
Thêm các mức học

Video 3
Tạo hồ sơ giáo viên

Video 4 Tạo nhóm và thêm giáo viên vào nhóm

Video 5
Tạo hồ sơ học sinh

Video 6 Tạo đơn hàng và thêm học sinh vào một nhóm