Chỉ dẫn

Chỉ dẫn cho quản trị viên mới.

Video 1
Các thiết lập ban đầu

Video 2
Tạo một cấp độ

Video 3
Tạo hồ sơ của giáo viên

Video 4
Tạo hồ sơ của sinh viên

Video 5
Tạo đơn hàng

Video 6
Tạo một nhóm

Video 7
Thêm sinh viên vào nhóm

... và hơn 25 hướng dẫn trong tài khoản của quản trị viên.